องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          “แหล่งน้ำพอเพียง หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พิชิตยากจน ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม/ชุมชน  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและการพัฒนาองค์กร 
 
 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มีทั้งหมด 4 แนวทาง ประกอบด้วย

          1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
          2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
          3. การไฟฟ้าสาธารณะ
          4. การวางผังเมือง
 
 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี 2 แนวทาง คือ

          1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
          2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  มี 5 แนวทาง คือ

          1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
          2. การศึกษา
          3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
          5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  มี 3 แนวทาง คือ

          1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
          2. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
          3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  มี 2 แนวทาง คือ 

          1. การพัฒนาบุคลากร
          2. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
          1.ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
          2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
          3.การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนธารณะรักษาสภาพแวดล้อมแม่น ้าลำคลอง จัดให้มีระบบการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
          4.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกิจการด้านศาสนา
          5.การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
          6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาบุคลากรพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
          7.สร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน