องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

กองคลัง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด +
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด +

[ 30/03/2020 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาสัก อำเภอแเม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


[ 06/03/2020 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมด้วยยางธรรมชาติ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์


[ 06/03/2020 ] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์


[ 27/02/2020 ] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563


[ 22/10/2019 ] ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานจราจรสงเคราะห์ บ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


[ 04/09/2019 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟแสงสว่างพร้อมระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงตามหมู่บ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 16 จุด


[ 19/08/2019 ] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิภาพผู้สูงอายุตำบลนาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 13/06/2019 ] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ


[ 20/08/2019 ] ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิภาพผู้สูงอายุตำบลนาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 19/07/2019 ] ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


งบการเงิน ดูทั้งหมด +

[ 02/04/2020 ] รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563


[ 03/03/2020 ] รายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


[ 19/02/2020 ] รายงานแสดงผลการตรวจสอบงบปการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562


สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด +

[ 28/06/2019 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562


[ 11/04/2019 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562


[ 11/04/2019 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศเปิดเผยราคากลาง ดูทั้งหมด +

[ 06/03/2020 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 13/02/2020 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมด้วยยางธรรมชาติ) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 14/02/2020 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ ๙ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง