องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

กองคลัง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด +
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด +

[ 22/10/2019 ] ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานจราจรสงเคราะห์ บ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


[ 04/09/2019 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟแสงสว่างพร้อมระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงตามหมู่บ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 16 จุด


[ 19/08/2019 ] แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิภาพผู้สูงอายุตำบลนาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 13/06/2019 ] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ


[ 20/08/2019 ] ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิภาพผู้สูงอายุตำบลนาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 19/07/2019 ] ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 19/07/2019 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสบจาง บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 19/07/2019 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทรงเกียรติ อินเตชะ ถึง ศาลเจ้าพ่อแด้ว บ้านทุ่งเลางาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 19/07/2019 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหอกระจายข่าว ถึงบ้านนายนิวัฒน์ ปันเชื้อ บ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 19/07/2019 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ลป. ถ. 43-001 บ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


งบการเงิน ดูทั้งหมด +

[ 22/10/2019 ] งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


[ 22/10/2018 ] รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)


[ 16/10/2019 ] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562


สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง ดูทั้งหมด +

[ 28/06/2019 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562


[ 11/04/2019 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562


[ 11/04/2019 ] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


ประกาศเปิดเผยราคากลาง ดูทั้งหมด +

[ 01/11/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการงานรื้ออาคารที่ราชพัสดุ(อาคารสำนักงาน ผดุงครรภ์ แบบเลขที่ 356) บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายบ้านแพะ บ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวังน้ำต้อง-บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ บ้านวังน้ำต้อง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง