องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

สารจากนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


คำแถลงนโยบาย

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

 

          ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอขอบพระคุณพ่อ แม่ พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่าน  ที่ได้ให้การสนับสนุนและได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ที่ผ่านมานั้น กระผมและทีมงาน รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณา ที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับพวกเราในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยพัฒนาตำบลของเรา  ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืน  ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เที่ยงธรรม  และมุ่งเน้นการทำงานโดยทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามสโลแกนที่ว่า  จะบริหารงาน  อบต.  เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและคนในท้องถิ่น

 

          กระผมและทีมงานบริหาร ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่า “โครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีเศรษฐกิจรากฐานเด่น มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายความว่า จะให้ความสำคัญในการพัฒนาด้าน ถนน ทางระบายน้ำ การเกษตร เบี้ยยังชีพ การกู้ชีพกู้ภัย ที่อยู่อาศัย สาธารณสุข การศึกษา แหล่งน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๙