องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

บุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก


นายสิริพงศ์ โสวภาค

ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก


นายสมพงษ์ มณีทิพย์

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

สำนักงานปลัด


นางอัญชลี โสวภาค

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายดาวฤกษ์ หล้าวงศา

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวสันต์ แก้วจิตคงทอง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.วารุกา อวดผล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอาทิตย์ ล้านบุญมี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายประกาศิต เอี่ยมสอาด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองช่าง


นายมนตรี ฟูคำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอุทัย สังกุลนะ

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพงศกร ดวงใจ

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองคลัง


นางจันทร์พร สมศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอัญธิชา อินเตชะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.ศิริวรรณ จำปาคำ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.ชลภัสสรณ์ ปกแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


น.ส.จุฬาพร อินจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางพิมพัฒตรา ต๊ะสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1

นางสุภนิตย์ คำปัน

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1

นางสุภาภรณ์ หล้าวงศ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1