องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

[ 01/11/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการงานรื้ออาคารที่ราชพัสดุ(อาคารสำนักงาน ผดุงครรภ์ แบบเลขที่ 356) บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายบ้านแพะ บ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านวังน้ำต้อง-บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ บ้านวังน้ำต้อง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 29/10/2018 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางสาธารณะสายบ้านนายสุธรรม เปี้ยสืบ เชื่อมถนนบ้านแม่หล่วง บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 17/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมด้วยยางธรรมชาติ) ถนน ลป ถ 43 002 บ้านวังน้ำต้อง หมู่ที่ 3 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 17/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมด้วยยางธรรมชาติ) บ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


<< แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด >>

[ หนังสือลงวันที่ : 22/01/2563 ] ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสรรหา


[ หนังสือลงวันที่ : 20/01/2563 ] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)


[ หนังสือลงวันที่ : 20/01/2563 ] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2


[ หนังสือลงวันที่ : 20/01/2563 ] การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย


[ หนังสือลงวันที่ : 21/01/2563 ] กำหนดการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 จำนวน 12 ครั้ง)


[ หนังสือลงวันที่ : 17/01/2563 ] ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


[ หนังสือลงวันที่ : 20/01/2563 ] แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด


<< แสดงหนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ ทั้งหมด >>

ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษา ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลำปาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ราชกิจจานุเบกษา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักนายกรัฐมนตรี

FACEBOOK

LINK ที่น่าสนใจ

:: แจ้งข้อมูลปัญหาภายในเว็บ ::