องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

ออกให้บริการรับแสดงตนสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

เริ่มต้นกิจกรรม 22 ก.ย. 2560 08:30:00 สิ้นสุดกิจกรรม : 26 ก.ย. 2560 15:30:00