องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

ออกตรวจงาน บ้านทุ่งเลางาม บ้านแม่จาง บ้านปางป๋วย

เริ่มต้นกิจกรรม 20 ก.ย. 2560 13:00:00 สิ้นสุดกิจกรรม : 20 ก.ย. 2560 16:30:00