องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นายเกียรติพงษ์ วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.นาสัก

นายจรูญ มะโนปิน

ตำแหน่ง : รองประธานสภา อบต.นาสัก

นายบุญเติง ฝั้นกันทา

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางมาณี กันทะวงศ์

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายจัตุพร นาคทัพ

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายวิวัฒน์ชัย แสนกุล

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 2

นางเกตนรินทร์ หล้าวงศา

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายวิรัตน์ อุตปน

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายบุญมา ตาธิมา

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางพิกุล ตันใจ

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางบุษบง อินบัว

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสุรพล แสงโชค

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายวิเชียร จ๋อมศาลา

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายรัตนา อินเตชะ

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางพิกุล ต๊ะสิทธิ์

ตำแหน่ง : ส.อบต. หมู่ที่ 9