องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ติดต่อ โทร.054-209703
เมนู

[ 10/10/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานจราจรสงเคราะห์ บ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 14/09/2018 ] ประกาศราคากลางโครงการระบบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน บ้านข่วงม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 07/09/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 12/09/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำจุดบริการประชาชนตำบลนาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 04/09/2019 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


[ 04/09/2019 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟแสงสว่างพร้อมระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงตามหมู่บ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 16 จุด


<< แสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด >>

[ หนังสือลงวันที่ : 16/10/2562 ] แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม


[ หนังสือลงวันที่ : 16/10/2562 ] การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล


[ หนังสือลงวันที่ : 18/10/2562 ] เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562)


[ หนังสือลงวันที่ : 19/10/2562 ] การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


[ หนังสือลงวันที่ : 17/10/2562 ] การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2


[ หนังสือลงวันที่ : 16/10/2562 ] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


[ หนังสือลงวันที่ : 17/10/2562 ] วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด


<< แสดงหนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ ทั้งหมด >>

ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษา ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จังหวัดลำปาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักนายกรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา

FACEBOOK

LINK ที่น่าสนใจ

:: แจ้งข้อมูลปัญหาภายในเว็บ ::